Порядок подання та критерії оцінювання мотиваційних листів

 

Орієнтовна структура мотиваційного листа
Мотиваційний лист вступника до Глухівського НПУ ім. О. Довженка має містити такі розділи:
  • вступ;
  • мета вступу до Глухівського НПУ ім. О. Довженка за обраною спеціальністю (освітньою програмою);
  • план досягнення цілей чи професійного розвитку і як навчання в Глухівському НПУ ім. О. Довженка за обраною спеціальністю (освітньою програмою) допоможе у досягненні цілей?;
  • якими якостями Ви володієте?;
  • що плануєте розвивати у собі?;
  • який внесок зможете зробити в розвиток університету / свого регіону / країни?;
  • висновок.
Вимоги до обсягу й оформлення мотиваційного листа:
  • рекомендований обсяг мотиваційного листа, текст якого подається через електронний кабінет вступника, 1800 – 3600 знаків;
  • ті особи, для яких передбачено подання документів у паперовій формі, мотиваційний лист подають у друкованому вигляді на папері А4 за особистим підписом; текст має бути набраним шрифтом Times New Roman, розміром 14 пунктів, міжрядковий інтервал – 1,5.
За необхідності матеріали, що підтверджують викладену в мотиваційному листі інформацію, вступники можуть надсилати на електронну пошту приймальної комісії Глухівського НПУ ім. О. Довженка (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) чи за адресою: 41400 Сумська обл., м. Глухів, вул. Києва-Московська, 24, корпус №4.
Вимоги до мотиваційного листа розміщено на вебсайті університету (http://new.gnpu.edu.ua/uk/motyvatsiinyi-lyst.html).
Розгляд мотиваційних листів здійснюється Приймальною комісією без присвоєння їм конкурсних балів. Мотиваційні листи, які не відповідають вимогам, можуть бути відхилені приймальною комісією, про що в цей же день повідомляється вступникові, зокрема засобами мобільного або електронного зв’язку.
Під час розгляду мотиваційного листа будуть враховуватися такі показники й критерії:
мотивація: уміння окреслити мотиви вибору обраної спеціальності, що має прояв у: загальній мотивації; науково-пізнавальних мотивах; мотивах суспільної значущості професії; наслідуванні; усвідомленні перспективності обраної професії; навчальному й позакласному  інтересах; бажанні бути корисним університету / регіону / країні. Уміння окреслити цілі та очікувані результати власної освітньої діяльності; обґрунтувати доцільність вивчення матеріалу для власної життєдіяльності з відповідною оцінкою значущості знань; пояснення, як навчання на обраній освітній програмі допоможе його професійній реалізації;
особистісні риси: досягнення у навчанні та інших видах діяльності, сильні та слабкі сторони вступника, викладені в мотиваційному листі;
- структура:логіка і послідовність викладу думок;
аргументованість: доречність і переконливість аргументів.
- грамотність: наявність орфографічних, пунктуаційних, лексичних, граматичних і стилістичних помилок;  
- оригінальність викладу думок.
Автор : joomla блоги