rector

  Курок Олександр Іванович - ректор Глухівського

  національного педагогічного університету імені

  Олександра Довженка, доктор історичних наук,

  професор, Заслужений працівник народної освіти

  України.

  Детальніше за посиланням

kuznechova

  Кузнецова Галина Петрівна - перший проректор

  Глухівського національного педагогічного

  університету імені Олександра Довженка,

  кандидат педагогічних наук, доцент.

  Детальніше за посиланням

Tkachenko

  Ткаченко Наталія Миколаївна - проректор

  з наукової роботи та міжнародних зв'язків

  Глухівського національного педагогічного

  університету імені Олександра Довженка,

  доктор педагогічних наук, доцент.

  Детальніше за посиланням 

Korotych

  Коротич Анатолій Володимирович - помічник

  ректора.

  Детальніше за посиланням

kuharchuk

  Вчена рада (Детальніше за посиланням)

  Кухарчук Ірина Олексіївна - вчений секретар

  Глухівського національного педагогічного

  університету імені Олександра Довженка,

  кандидат педагогічних наук, доцент.

 

 

Наглядова рада - детальніше за посиланням.

Установчі документи

Статут

Ліцензії на провадження освітної діяльності

Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти

Сертифікат про акредитацію університету

Сертифікати про акредитацію освітніх програм

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 09.12.2010)

Сертифікати про акредитацію спеціальностей (перелік 06.11.2015)

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та природознавство)» ОС "Магістр"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Середня освіта (Біологія та здоров`я людини та природознавство)» ОС "Бакалавр"

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Теорія і методика вищої освіти» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю «011 Освітні, педагогічні науки»

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Теорія і методика професійної освіти» за третім рівнем вищої освіти за спеціальністю «015 Професійна освіта»

Сертифікат про акредитацію освітньої програми «Професійна освіта (Будівництво)» ОС "Бакалавр"

Колективний договір 2020р. (Додаток 1Додаток 2Додаток 3Додаток 4Додаток 5Додаток 6Додаток 7Додаток 8Додаток 9)

Акт узгодження переліку спеціальностей

Перелік спеціальностей та освітніх програм Глухівського національного педагогічного університету Імені Олександра Довженка // List of Majors of Oleksandr Dovzhenko Hlukhiv National Pedagogical University

             Бакалавр // Bachelor degree                                  Магістр // Master degree

Етичний кодекс

Правила внутрішнього розпорядку

Правила внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої, фахової передвищої освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Регламент 2018

Програма діяльності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік 

Стратегія інтернаціоналізації Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Olexandr Dovzhenko Hlukhiv national pedagogical university Internationalization Strategy

Стратегія розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021-2025 роки

Наказ №321 від 23.09.2021 Про організацію освітнього процесу в умовах «жовтого» рівня епідемічної небезпеки


 Угоди про співпрацю з системою Антиплагіат

Договір про співпрацю в галузі освіти і науки між Глухівським національним педагогічним університетом імені Олександра Довженка і Хмельницьким національним університетом

Договір про надання послуг №56 від 12.05.2020 року

Договір про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року

Додаткова угода №1 від 24.01.2020 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року

Додаткова угода №2 від 01.02.2021 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року

Додаткова угода №3 від 20.04.2022 року до Договору про співпрацю №16-01/2019 від 16.01.2019 року

Договір про співпрацю №В29-04/04 від 29.04.2022 року


Плани

Концепція розвитку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2015-2020 роки

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2016 рік

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2017 рік

План роботи Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка на 2021 рік


Звіти

Звітна доповідь ректора за 2021 рік

Звіт ректора за 2021 рік

Звітна доповідь ректора за 2020 рік

Звіт ректора за 2020 рік

Звітна доповідь ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2019 рік

Звіт ректора за 2018 рік

Звітна доповідь ректора 2017 рік

Звіт ректора 2017

Звітна доповідь ректора 2016 рік

Звіт ректора 2016


Положення

Положення про ректорат Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про факультет Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про бібліотеку Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення (типове) про кафедру Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про екзаменаційну комісію у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Збірник положень

Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів про вищу освіту державного зразка і академічних довідок у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександар Довженка 

Положення про комісію з трудових спорів

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Положення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на факультетах Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про табельний облік використання робочого часу Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка (Додаток1, Додаток2)

Положення про комісію з питань етики та академічної доброчесності Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

Положення про порядок розроблення, погодження, затвердження, перегляд та зберігання посадових інструкцій у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

ПОЛОЖЕННЯ про заохочувальні відзнаки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка


Оповіщення населення Сумської області на випадок виникнення надзвичайних ситуацій

Порядок проведення конкурсного відбору під час заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка та укладання з ними трудових договорів (контрактів)


Порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про випадки булінгу (цькування) у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування)

План заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

 

Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка протягом становлення від учительського інституту до національного педагогічного університету зберігає високу місію – забезпечувати вітчизняну освіту й  науку висококваліфікованими фахівцями, які самовідданою працею невтомно й послідовно творять Людину: Вчителя, Науковця, патріота України, проповідника національних інтересів, носія загальнолюдських цінностей, конкурентоспроможного у вітчизняному та європейському освітньому й науковому просторах.

Визначною подією для університету стало проходження державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, за результатами якої Глухівський НПУ ім. О. Довженка віднесено до кваліфікаційної групи «В» за двома напрямами – «Суспільні науки» та «Гуманітарні науки та мистецтво», які і є пріоритетними в науково-дослідній роботі закладу.

З огляду на це науково-дослідна діяльність в Університеті у 2021 році здійснювалася за наскрізною темою «Формування професійної компетентності вчителя і вихователя у процесі навчання у вищій школі». Результати проведеної роботи набули конкретної реалізації на практиці.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу вищої освіти є підготовка кадрів вищої кваліфікації. Відтак, 2021 рік ознаменувався захистом 5 докторських дисертацій, 1 кандидатської та 9 – на здобуття ступеня доктора філософії (з них 3 – достроково), автори яких посилили кадрове забезпечення освітніх програм Університету та його відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». У звітному році 8 науково-педагогічним працівникам присвоєно вчене звання доцента.

Отже, на кінець 2021 року в Університеті відсоток викладачів із науковими ступенями і вченими званнями за основним місцем роботи становив 88 %, що фактично відповідає вимогам чинного законодавства з ліцензування та акредитації.

У 2021 році Університет підтвердив свою спроможність забезпечити належну якість процесу й умов підготовки аспірантів під час акредитації двох освітньо-наукових програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, а саме: «Теорія і методика вищої освіти» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки), гарант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна та «Теорія і методика професійної освіти» (спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), гарант – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович.

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти згідно з ліцензійними вимогами, створення спеціалізованого зручного й безпечного освітнього середовища та надання можливостей здобувачам освіти третього освітньо-наукового рівня для проведення досліджень Університетом постійно здійснюється поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази. Так, упродовж 2021 року придбано сучасні меблі, обладнання для майстерень, лабораторій, освітнього хабу, завершено укомплектування сучасного лінгафонного кабінету.

З метою обміну досвідом та надання можливості апробації результатів наукових досліджень упродовж 2021 року Університет став організатором та співорганізатором 46 наукових заходів, із них 6 міжнародних, 29 усеукраїнських, 11 регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів. Також його викладачі взяли участь у 138 міжнародних, 134 усеукраїнських, 38 регіональних наукових заходах.

Загальновідомо, що показники публікаційної активності наразі стали найважливішими критеріями оцінювання роботи як університетів у цілому, так і окремих науково-педагогічних працівників. У звітному році зусилля Університету були спрямовані передусім на входження до рейтингових баз даних наукових видань та підвищення якості публікацій професорсько-викладацького складу.

Так, науковцями Університету в 2021 році опубліковано 526 наукових праць, із них 5 одноосібних монографій та 37 розділів у колективних монографіях; 2 підручники, 18 навчальних, навчально-методичних посібників та 10 методичних рекомендацій; 202 наукові статті, із них 24 – у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science; 85 ‒ у вітчизняних фахових виданнях, 253 публікації – у матеріалах конференцій.

Протягом року продовжено випуск наукового фахового видання університету «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки». Вийшли 3 випуски.

Також вагомим здобутком 2021 року було членство науково-педагогічних працівників Університету в редакційних колегіях 10 міжнародних наукових видань, із яких 1 – індексується в наукометричній базі Web of Science.

Наступним досягненням року, що минув, стало започаткування в науковій інфраструктурі Університету 4 навчально-наукових лабораторій, які разом з 7 науково-дослідними лабораторіями та 8 науковими школами, 2 з яких засновано у 2021 році, працювали над створенням наукового продукту.

З метою правового захисту результатів фундаментальних і прикладних досліджень науковцями Університету в 2021 році зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності 6 авторських прав на наукову продукцію.

За 2021 рік констатовано й збільшення обсягів фінансування за спецфондом на основі виконання госпдоговірної тематики. Науково-педагогічні працівники провели 66 наукових консультацій на загальну суму понад 151 тис. грн.

Одним з ключових компонентів науково-дослідної діяльності Університету є молодіжна наука. В Університеті продовжувало функціонувати Товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. До роботи в 99 наукових гуртках та проблемних групах було залучено 859 студентів. Результативність їхньої роботи знайшла відображення в зростанні кількості наукових студентських публікацій. Так, у 2021 році опубліковано 725 наукових праць. Вагомим показником публікаційної активності студентів стало і видання 9 студентських збірників. Крім того, студенти брали активну участь у наукових заходах. Зокрема, 1442 студенти стали учасниками 150 конференцій.

На базі Університету в році, що минув, проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент освіти» та Всеукраїнський творчий конкурс для наукової молоді «Здорова дитина – здорова нація».

У 2021 році 18 студентів Університету стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук у 13 конкурсах. З них отримали диплом першого ступеня – 1; другого ступеня – 7; третього ступеня – 10.

Основним пріоритетом стратегії розвитку закладу вищої освіти є міжнародна діяльність. У 2021 році вона була зосереджена на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні чинних двосторонніх угод про співпрацю, міжнародних візитах і зустрічах, організації міжнародної академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних та адміністративних працівників і здобувачів вищої освіти, активізації участі в різних міжнародних програмах.

Так, Університетом підписано 6 міжнародних договорів, рамкових угод, меморандумів про співпрацю із зарубіжними установами, організаціями з 5 країн, а саме: Китайської Народної Республіки, Республіки Таджикистан, Республіки Туреччина, Республіки Казахстан, Республіки Грузія.

Продовжено виконання проєкту «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» у рамках програми Європейського Союзу «Еразмус+» за напрямом Жан Моне. Керівник – Чумаченко Олена Анатоліївна.

Продовжено членство Університету в Європейській асоціації з безпеки.

Науково-педагогічні працівники Університету протягом 2021 року пройшли міжнародне стажування та взяли участь у програмах підвищення кваліфікації, кількість яких становить 33.

Результативність науково-дослідної роботи в Глухівському НПУ ім. О. Довженка забезпечувалася такими заходами:

  • інтеграція освіти, науки й економіки;
  • виконання прикладних розробок;
  • формування сучасної матеріально-технічної бази;
  • розвиток науково-інноваційної діяльності й упровадження результатів наукових досліджень на рівні міста, району, області та країни;
  • підвищення публікаційної активності науковців Університету завдяки виданню результатів НДР у провідних наукових виданнях.

Отже, наукова діяльність Університету є пріоритетним напрямом роботи, покликана формувати інтелектуальну еліту суспільства і цим сприяти формуванню засадничого тренду його інноваційного розвитку.

 

5 травня о 10.00 запрошуємо всіх доєднатися до інформаційно-просвітницької зустрічі з начальником другого державного пожежно-рятувального загону Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області Дмитром Анатолійовичем Гончаровим. Тема: «Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях та уникнення враження вибухонебезпечними предметами».

Здобувачі освіти доєднуються в Zoom.


Зустріч відбудеться у змішаному режимі:
Очна участь — 106/а аудиторія, 1 корпус.
Дистанційна — підключення до конференції Zoom:

https://us04web.zoom.us/j/5707807244?pwd=UWVtYmZDV0VqN0hYYWJBMU5rQS9Idz09

Ідентифікатор конференції: 570 780 7244
Код доступу: HrvP2

 

05.05.2022.1

5 травня о 14.00 запрошуємо всіх доєднатися до інформаційно-просвітницької зустрічі з викладачем університету Валерієм Івановичем Бєлашовим. Тема: «Історія російсько-українських воєн».
Зустріч пройде у дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom.
Доєднуйтеся до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5707807244?pwd=UWVtYmZDV0VqN0hYYWJBMU5rQS9Idz09
Ідентифікатор конференції: 570 780 7244
Код доступу: HrvP2L

Усе буде Україна!

04.05.2022

У зв’язку з повномасштабним вторгненням військ рф на територію нашої держави просимо

долучитись до підтримки Збройних Сил України.

Кошти можна перерахувати на офіційний спеціальний рахунок, відкритий Національним банком України для потреб армії:

Банк: Національний банк України

МФО 300001

Рахунок № UA843000010000000047330992708

Код ЄДРПОУ 00032106

Отримувач: Національний банк України

Також можна виконати перерахунок коштів за допомогою мобільного застосунку

ДІЯ (Послуги – Допомога армії)

Не залишайтесь байдужими!!!

04.04.2022

6 квітня о 14.00 запрошуємо всіх доєднатися до інформаційно-просвітницької зустрічі з практичним психологом університету Юрієм Рябко. Тема: «Як пропаганда вбиває. Чи варто спробувати переконати?»
Зустріч пройде у дистанційному режимі за допомогою платформи Zoom.
У цей буремний час особливо важливим є уміння відфільтровувати, свідомо сприймати і критично тлумачити отриману інформацію, уникати психологічних маніпулятивних впливі, бути психологічно стійкими та витривалими.

Доєднуйтеся до конференції Zoom
https://us04web.zoom.us/j/5707807244?pwd=UWVtYmZDV0VqN0hYYWJBMU5rQS9Idz09

Ідентифікатор конференції: 570 780 7244
Код доступу: HrvP2L

Разом до перемоги!
Усе буде Україна!