Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка протягом становлення від учительського інституту до національного педагогічного університету зберігає високу місію – забезпечувати вітчизняну освіту й  науку висококваліфікованими фахівцями, які самовідданою працею невтомно й послідовно творять Людину: Вчителя, Науковця, патріота України, проповідника національних інтересів, носія загальнолюдських цінностей, конкурентоспроможного у вітчизняному та європейському освітньому й науковому просторах.

Визначною подією для університету стало проходження державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності, за результатами якої Глухівський НПУ ім. О. Довженка віднесено до кваліфікаційної групи «В» за двома напрямами – «Суспільні науки» та «Гуманітарні науки та мистецтво», які і є пріоритетними в науково-дослідній роботі закладу.

З огляду на це науково-дослідна діяльність в Університеті у 2021 році здійснювалася за наскрізною темою «Формування професійної компетентності вчителя і вихователя у процесі навчання у вищій школі». Результати проведеної роботи набули конкретної реалізації на практиці.

Одним із пріоритетних напрямів діяльності закладу вищої освіти є підготовка кадрів вищої кваліфікації. Відтак, 2021 рік ознаменувався захистом 5 докторських дисертацій, 1 кандидатської та 9 – на здобуття ступеня доктора філософії (з них 3 – достроково), автори яких посилили кадрове забезпечення освітніх програм Університету та його відокремленого структурного підрозділу «Професійно-педагогічний фаховий коледж Глухівського НПУ ім. О. Довженка». У звітному році 8 науково-педагогічним працівникам присвоєно вчене звання доцента.

Отже, на кінець 2021 року в Університеті відсоток викладачів із науковими ступенями і вченими званнями за основним місцем роботи становив 88 %, що фактично відповідає вимогам чинного законодавства з ліцензування та акредитації.

У 2021 році Університет підтвердив свою спроможність забезпечити належну якість процесу й умов підготовки аспірантів під час акредитації двох освітньо-наукових програм Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, а саме: «Теорія і методика вищої освіти» (спеціальність 011 Освітні, педагогічні науки), гарант – доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України Курок Віра Панасівна та «Теорія і методика професійної освіти» (спеціальність 015 Професійна освіта (за спеціалізаціями), гарант – доктор педагогічних наук, професор Ковальчук Василь Іванович.

З метою якісної підготовки здобувачів вищої освіти згідно з ліцензійними вимогами, створення спеціалізованого зручного й безпечного освітнього середовища та надання можливостей здобувачам освіти третього освітньо-наукового рівня для проведення досліджень Університетом постійно здійснюється поліпшення та оновлення матеріально-технічної бази. Так, упродовж 2021 року придбано сучасні меблі, обладнання для майстерень, лабораторій, освітнього хабу, завершено укомплектування сучасного лінгафонного кабінету.

З метою обміну досвідом та надання можливості апробації результатів наукових досліджень упродовж 2021 року Університет став організатором та співорганізатором 46 наукових заходів, із них 6 міжнародних, 29 усеукраїнських, 11 регіональних науково-практичних конференцій, семінарів, олімпіад, конкурсів. Також його викладачі взяли участь у 138 міжнародних, 134 усеукраїнських, 38 регіональних наукових заходах.

Загальновідомо, що показники публікаційної активності наразі стали найважливішими критеріями оцінювання роботи як університетів у цілому, так і окремих науково-педагогічних працівників. У звітному році зусилля Університету були спрямовані передусім на входження до рейтингових баз даних наукових видань та підвищення якості публікацій професорсько-викладацького складу.

Так, науковцями Університету в 2021 році опубліковано 526 наукових праць, із них 5 одноосібних монографій та 37 розділів у колективних монографіях; 2 підручники, 18 навчальних, навчально-методичних посібників та 10 методичних рекомендацій; 202 наукові статті, із них 24 – у виданнях, що індексуються в наукометричних базах Scopus та Web of Science; 85 ‒ у вітчизняних фахових виданнях, 253 публікації – у матеріалах конференцій.

Протягом року продовжено випуск наукового фахового видання університету «Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Серія: Педагогічні науки». Вийшли 3 випуски.

Також вагомим здобутком 2021 року було членство науково-педагогічних працівників Університету в редакційних колегіях 10 міжнародних наукових видань, із яких 1 – індексується в наукометричній базі Web of Science.

Наступним досягненням року, що минув, стало започаткування в науковій інфраструктурі Університету 4 навчально-наукових лабораторій, які разом з 7 науково-дослідними лабораторіями та 8 науковими школами, 2 з яких засновано у 2021 році, працювали над створенням наукового продукту.

З метою правового захисту результатів фундаментальних і прикладних досліджень науковцями Університету в 2021 році зареєстровано в Державній службі інтелектуальної власності 6 авторських прав на наукову продукцію.

За 2021 рік констатовано й збільшення обсягів фінансування за спецфондом на основі виконання госпдоговірної тематики. Науково-педагогічні працівники провели 66 наукових консультацій на загальну суму понад 151 тис. грн.

Одним з ключових компонентів науково-дослідної діяльності Університету є молодіжна наука. В Університеті продовжувало функціонувати Товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених. До роботи в 99 наукових гуртках та проблемних групах було залучено 859 студентів. Результативність їхньої роботи знайшла відображення в зростанні кількості наукових студентських публікацій. Так, у 2021 році опубліковано 725 наукових праць. Вагомим показником публікаційної активності студентів стало і видання 9 студентських збірників. Крім того, студенти брали активну участь у наукових заходах. Зокрема, 1442 студенти стали учасниками 150 конференцій.

На базі Університету в році, що минув, проведено ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент освіти» та Всеукраїнський творчий конкурс для наукової молоді «Здорова дитина – здорова нація».

У 2021 році 18 студентів Університету стали переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт із природничих, технічних і гуманітарних наук у 13 конкурсах. З них отримали диплом першого ступеня – 1; другого ступеня – 7; третього ступеня – 10.

Основним пріоритетом стратегії розвитку закладу вищої освіти є міжнародна діяльність. У 2021 році вона була зосереджена на встановленні нових партнерських зв’язків, виконанні чинних двосторонніх угод про співпрацю, міжнародних візитах і зустрічах, організації міжнародної академічної мобільності педагогічних, науково-педагогічних та адміністративних працівників і здобувачів вищої освіти, активізації участі в різних міжнародних програмах.

Так, Університетом підписано 6 міжнародних договорів, рамкових угод, меморандумів про співпрацю із зарубіжними установами, організаціями з 5 країн, а саме: Китайської Народної Республіки, Республіки Таджикистан, Республіки Туреччина, Республіки Казахстан, Республіки Грузія.

Продовжено виконання проєкту «Європейська політична інтеграція: історична ретроспектива та сучасність» у рамках програми Європейського Союзу «Еразмус+» за напрямом Жан Моне. Керівник – Чумаченко Олена Анатоліївна.

Продовжено членство Університету в Європейській асоціації з безпеки.

Науково-педагогічні працівники Університету протягом 2021 року пройшли міжнародне стажування та взяли участь у програмах підвищення кваліфікації, кількість яких становить 33.

Результативність науково-дослідної роботи в Глухівському НПУ ім. О. Довженка забезпечувалася такими заходами:

  • інтеграція освіти, науки й економіки;
  • виконання прикладних розробок;
  • формування сучасної матеріально-технічної бази;
  • розвиток науково-інноваційної діяльності й упровадження результатів наукових досліджень на рівні міста, району, області та країни;
  • підвищення публікаційної активності науковців Університету завдяки виданню результатів НДР у провідних наукових виданнях.

Отже, наукова діяльність Університету є пріоритетним напрямом роботи, покликана формувати інтелектуальну еліту суспільства і цим сприяти формуванню засадничого тренду його інноваційного розвитку.

 

Автор : joomla блоги