Галина Петр 1
Перший проректор - Кузнецова Галина Петрівна
Кандидат педагогічних наук, доцент. 
Контактні дані:
Тел.: 054-44-2-32-63
Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Графік прийому: щовівторка з 9.00 до 11.00 (за попереднім записом)

Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 13.00.02 – теорія та методика навчання (українська література).

Тема дисертації: «Формування готовності до викладання української літератури в студентів філологічних факультетів у процесі педагогічної практики».

Вчене звання: доцент.

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НААПНУ Центральний інститут післядипломної освіти.

Категорія: Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів.

Номер свідоцтва: СП 35830447/0829-19.

Термін проходження: з 13.02.2019 - по 07.06.2019.

 

 Інформація про наукову діяльність за останні 5 років

 1. Кузнецова Г.П. Фоносемантика в системі підготовки майбутнього вчителя. Професійна підготовка майбутніх учителів початкової школи: компетентнісний та інтегративний підходи : колективна монографія за наук. ред. Л. Я. Бірюк. Суми, 2019. 382 с. С. 270-286.
 2. Кузнецова Г. П., Кухарчук І. О. Ортологічні основи офіційно-ділового стилю в освітній сфері діяльності : навчальний посібник. Суми, 2019.
 3. Кузнецова Г.П., Руда Г.С. Він вірив у добро, в Україну в щасті: фоностилістичні засоби увиразнення авторської віри (на прикладі кіноповісті О. Довженка «Україна в огні». Олександр Довженко в рецепції сучасної наукової думки : колективна монографія за ред. А. О. Новикова. Харків, 2019. 416 с. С. 243-266.
 4. Кузнецова Г.П. До проблеми компетентності майбутніх учителів-словесників у вимірах нової української школи: фоностилістичнй аспект. Philological sciences: development prospects in countries of Evrope at the beginning of the third millennium : сollective monograph. Stalowa Wola: Izdevnieciba “Baltija Publishising”, 2018. 336 p. P.165- 184
 5. Кузнецова Г.П. Офіційно-діловий стиль в освітньому менеджменті. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : колективна монографія за заг. ред. Г.Луценка. Черкаси, 2017. 272 с. С. 194-208.
 6. Кузнецова Г.П. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій. Формування соціокультурної компетентності майбутніх учителів засобами інформаційно-комунікаційних технологій : монографія за науковою редакцією М.С. Вашуленка. Суми, 2017. 410 с. С.6-48; 213-263.
 7. Кузнецова Г.П. Фоностилістика і фоностилістичні засоби увиразнення тексту: від ретроспекції до сьогодення. Development and modernization of Poland and prospects of Ukraine: сollective monograph. Lublin: Izdevnieciba “Baltija Publshing”, 2017. 436 p. P. 199 - 218
 8. Кузнецова Г.П. Соціокультурний підхід у підготовці майбутнього фахівця освітньо-управлінської галузі. Мовленнєвий етикет у сфері соціальної та управлінсько-педагогічної комунікації. Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку : колективна монографія за заг. ред. Т.О.Пономаренко. Глухів, 2016. С. 108-111, 190-202.
 9. Електронні засоби навчання у сучасному інформаційному освітньому просторі. Globalne aspekty Ekonomii ?wiatowej i Stosunk?w Mi?dzynarodowych w warunkach niestabilno?ci gospodarczej: monografia Mi?dzynarodowej Konferencji Naukowo-Praktycznej, Cz?stochowa, Akademia Polonijna, 2016, S. 723 -731.
 10. До питання лінгводидактичної теорії поняття «електронний підручник». Nowoczesna edukacja: filozofia, innowacja, do?wiadczenie. Nr 3. ??d? : Wydawnictwo Naukowe Wy?szej Szko?y Informatyki i Umiej?tno?ci, 2015.
 11. Кузнецова Г. П. Фоностилістичні особливості поетичних творів П. Куліша. Родинні та духовні скарби Білозерських-Кулішів : збірник наукових праць укл. Л. А. Оленівська. 2019. С.23-32.
 12. Кузнецова Г. П. Фонетичні засоби увиразнення авторської віри в добро і щастя України (на прикладі кіноповісті О. Довженка «Україна в огні»). Українська мова і література в школах України. № 12.
 13. Кузнецова Г. П. Лінгводидактична українськомовна компетентність учителя-словесника в умовах нової української школи. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови : збірник тез круглого столу, присвяченого памяті О. М. Біляєва. Київ, 2019. С.81-83.
 14. Кузнецова Г. П. Мовна норма в системі мовознавчих дисциплін. Perspectives of Science and Education: збірник тез доповідей ХІІІ міжнародної наукової конференції (м. Нью-Йорк, США, 22 листопада 2019 р.). Нью-Йорк, 2019.
 15. Кузнецова Г.П. Лінгводидактична українськомовна компетентність учителя-словесника в умовах нової української школи. Концептуальні засади компетентнісного навчання української мови: зб. тез круг. столу, присвяч. пам’яті О.М. Біляєва. Київ, 2019. 153 с. С.81-83
 16. Кузнецова Г.П. Фоносемантика в системі і структурі мови. Філологія початку ХХІ сторіччя: традиції та новаторство: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Київ, 15-16 червня 2018 р. Київ, 2018. 108 с. С.88-91.
 17. Кузнецова Г.П. Генеза фонетики як галузі знань про звукову будову мови (філософсько-історичний аспект). Philology in EU Countries and Ukraine at the Modern Stage: International scientific and practical conference. Romania, Baia Mare, 2018. C. 101-104.
 18. Кузнецова Г. П. Аксіопрагматика в системі мовного розвитку суспільства. Природнича наука і освіта для сталого розвитку України: проблеми і перспективи : матеріали І міжнародної конференції (Глухів, 4-6 жовтня 2017 року). Глухів, 2017.  С.14 -20.
 19. Кузнецова Г. П. Акцентологія в структурі й системі української мови та лінгводидактики. International scientific and practical conference world science. Dubai : Rost, 2017. Р. 30-33.
 20. Г. Кузнецова, Ю. Рева.  Актуальні проблеми розвитку світової науки: матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції.  Київ, 2017.  Ч. 2.  С. 108 -112.
 21. Документи державної ваги про інформатизацію освітнього середовища в Україні. Збірник центру наукових публікацій «Велес» за матеріалами міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми розвитку світової науки», 1 частина, м. Київ: збірник статей (рівень стандарту, академічний рівень). Київ, 2016.
 22. Кузнецова Г. П. Катюжинська А. О. Акцентологія в системі наукових досліджень: від джерел становлення до сучасності . Осінні наукові читання : матеріали V міжнародної науково-практичної конференції.  Київ, 2016.  Ч. 2.  С. 85-92.
 23. Соціокультурний підхід у системі філологічної освіти. Міжнародна діяльність університетів як фактор інноваційного розвитку вищої школи: збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної заочної конференції (18 вересня 2015 р). Маріуполь, 2015.

Фото Луценко Г.В. 
Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків - Луценко Григорій Васильович
Доктор педагогічних наук, професор
Контактні дані:
Тел.: 054-44-2-33-06
Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Графік прийому: щовівторка з 9.00 до 11.00 (за попереднім записом)

Науковий ступінь: доктор педагогічних наук.

Шифр і найменування спеціальностей: 113.00.06 – Теорія і методика управління освітою, 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти.

Тема дисертації: «Теоретико-методологічні засади фундаменталізації фізичної освіти у вищій школі: дидактичний і управлінський аспекти».

Вчене звання: професор.

 

 Інформація про наукову діяльність за останні 5 років

 1. Lutsenko G.V. Project-based learning in automation engineering curriculum. Creativity, Innovation and Entrepreneurship for Engineering Education Excellence: proceedings of the 46th SEFI Annual conference 2018 (Copenhagen, 17-21 September 2018). Copenhagen, 2018. P. 1032-1039 (Scopus).
 2. Луценко Г.В. Генеза провідництва в освіті : колективна монографія за заг. ред. проф. І. Богданова. Київ, 2019. 476 с. (авторський внесок 2,2 д.а.).
 3. Луценко Г.В. Особливості управління науково-дослідницькою діяльністю у вищих навчальних закладах. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногріфія за заг. ред. Г.Луценка. Черкаси, 2017. 272 с. С. 120-138.
 4. Луценко Г.В. Сутність моніторингу результативності системи інформаційного забезпечення управління науково-дослідницькою діяльністю у вищому навчальному закладі. Менеджмент української освіти в контексті євроінтеграції : моногр. за заг. ред. Г.Луценка. Черкаси, 2017. 272 с. С. 138-155.
 5. Г.В. Луценко. Теоретико-методологічні засади управління діяльності педагогічного колективу. Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку : монографія за заг. ред. Т.О. Пономаренко. Глухів, 2016. 204 с. С.151-166.
 6. Гр.В. Луценко. Фундаменталізація фізичної освіти у вищій школі. Черкаси, 2013. 274 с.
 7. Луценко Г.В. Фундаменталізація вищої освіти як основний критерій трансформації до нової української школи. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка: зб. наук. праць. Вип. 3 (40). Глухів, 2019. С. 12-19.
 8. Луценко Гр. В. Education contents fundamentalization as mode. Science and Education a New Dimension.  2013.  Vol.1 (6), Issue: 10. P. 11-16.
 9. Луценко Гр. В. Засоби організації пізнавальної діяльності майбутніх фізиків-дослідників. Science and Education a New Dimension , 2013. Vol. 1 (6), Issue: 7. P. 99-104.
 10. Луценко Гр. В. Управління науковою діяльністю. Вища освіта України. Київ, 2013. № 3 (50), (додаток 1). Т. 2. С. 120-122.
 11. Луценко Гр. В. Автоматизація організаційно-управлінських аспектів науково-дослідної діяльності класичного університету. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Т. IІІ (45), (додаток 1) до Вип. 31. – Тематичний випуск «Вища освіта у контексті інтеграції до європейського освітнього простору». Київ, 2013. С. 139-147.
 12. Луценко Гр. В. Інновації в підготовці майбутніх фізиків-дослідників [Електронний ресурс]. Інформаційні технології і засоби навчання. 2013. № 5 С. 176-182. Режим доступу : http://www.journal.iitta.gov.ua.
 13. Луценко Гр. В. Психолого-педагогічні умови організації підготовки фахівців фізико-математичного профілю (в умовах фундаменталізації професійної освіти). Науковий вісник Ужгородського університету. Серія «Педагогіка. Соціальна робота». Ужгород, 2013. №27 С. 109-111.
 14. Луценко Гр. В. Фундаментальність як змістовий аспект фізичної освіти у вищій школі. Вища освіта України. 2013. № 2. Додаток 2. С. 125-131.
 15. Луценко Гр. В. Формування науково-дослідної компетентності як елемент професійної підготовки майбутнього фахівця-фізика. Вісник Черкаського університету. Серія «Педагогічні науки». Черкаси, 2013 № 23 (276). С. 59-63.
 16. Луценко Гр. В. Становлення і розвиток фізико-математичної освіти у вищих навчальних закладах України в ХХ-XXI ст. «Витоки педагогічної майстерності». Серія «Педагогічні науки». Полтава, 2013 Випуск 11. С. 204-209.
 17. Луценко Гр.В., Малюк Л.І. Фундаменталізація змісту освіти як основна вимога розвитку наукового мислення майбутніх фахівців. Наукові записки. Серія «Педагогічні науки». Кіровоград, 2013. Випуск 121. Частина ІІ С. 244-247.
 18. Луценко Гр.В., Поповиченко А.А., Соколова О.С. Квазіпрофесійна діяльність як метод формування науково-дослідної компетентності у фізиків-дослідників. Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» Київ : Гнозис, 2013. С. 430-437.
 19. Луценко Гр.В., Луценко Г.В. Міждисциплінарні проєкти для студентів природничо-математичних та інженерних спеціальностей. Міжнародна науково-методична конференція «Проблеми математичної освіти ПМО–2019». Київ, 2019.

 


Termoca I O
 
 Проректор з науково-педагогічної роботи - Бояринова Ірина Олександрівна
Кандидат економічних наук
 
Контактні дані:
Ел. адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Графік прийому: щосереди з 9.00 до 11.00 (за попереднім записом)

Науковий ступінь: кандидат економічних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 08.00.04 Економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності.

Тема дисертації: «Формування корпоративної реструктуризації сільськогосподарських підприємств в умовах ринкової трансформації економіки».

 Інформація про наукову діяльність за останні 5 років
 1. Thermosa Irina, Lyshenko Margarita, Ustik Tatiana Transformation of methodical approaches to the investigation of the problem of farming agricultural enterprises on the market of grain in globalization challenges. Baltic Journal of Economic Studies», Vol. 4 (2018) No. 5 December (Web of Science).
 2. Термоса І. О. Сучасний стан соціально-економічного розвитку Сумської області серед регіонів одного типу. Характерні риси моделі сталого розвитку. Організаційно-економічні аспекти сталого розвитку агропромислового комплексу та сільських територій : монографія за ред. Брюховецького І. М., Жмайлова В. М., Маслака О. М. Суми, 2015. С. 38-54.
 3. Термоса І. О. Використання інноваційних технологій ведення землеробства суб’єктами аграрного бізнесу. Розвиток аграрного бізнесу в Україні : монографія за ред. Брюховецького І. М. Суми, 2016. С. 272 - 283.
 4. Irina Thermosa Strategic management tools as a basis for ensuring competitive development of enterprises. Series of monographs Faculty of Architecture, Civil Engineering and Applied Arts Katowice School of Technology Monograph 25. The authors bear full responsible for the text, quotations and illustrations Copyright by Wy?sza Szko?a Techniczna w Katowicach, 2019. 269 с.
 5. Термоса І. О. Сутність сталого розвитку та його особливості в контексті сільських територій. Причорноморські економічні студії. 2017. № 19. С. 33-38.
 6. Термоса І. О. Аспекти сучасного розвитку сільських територій. Вісник Херсонського державного університету. 2017. № 25. С. 102-105.
 7. Термоса І. О. Аспекти планування розвитку сільських територій в умовах децентралізації в Україні. Інтелект ХХІ. № 4. С. 69-74.
 8. Термоса І. О. Розвиток підприємництва як передумова сталого розвитку сільських територій. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. № 4(60). С. 187-192.
 9. Термоса І. О. Кластеризація та її влив на розвиток сільських територій. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. № 19. С .113-118.
 10. Термоса І. О. Виокремлення економічної категорії «реструктуризація» серед інших організаційно-правових та економічних процесів на підприємстві. Вісник Харківського національного аграрного університету ім. В. В. Докучаєва. Серія : Економічні науки. 2013. № 8. С. 260-270.

 

Korotych
 
Помічник ректора - Коротич Анатолій Володимирович
 
Контактні дані:
Тел.: 054-44-3-30-70
Ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Графік прийому: щочетверга з 09.00 до 11.00 (за попереднім записом)

Підвищення кваліфікації: 

Місце проходження: ДВНЗ "Університет менеджменту освіти" НААПНУ Центральний інститут післядипломної освіти.

Категорія: Ректори (президенти, начальники), проректори (віце-президенти, заступники начальників) університетів, академій, інститутів.

Номер свідоцтва: СП 35830447/0828-19.

Термін проходження: з 13.02.2019 - по 07.06.2019.

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги