rector

Курок Олександр Іванович - ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних наук, професор, Заслужений працівник народної освіти України.

Народився 13 червня 1955 року в селі Мутині Кролевецького району Сумської області.

Закінчив Чернігівський державний педагогічний інститут імені Т.Г. Шевченка за спеціальностями «Фізичне виховання» та «Історія».

У 1994 році захистив кандидатську дисертацію, у 2002 році отримав наукове звання професора, у 2011році захистив докторську дисертацію.

Педагогічну діяльність у Глухівському інституті (зараз Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка) розпочав у 1981 році. Працював викладачем, завідувачем кафедри, деканом, проректором з соціально-економічних питань.

З 2000 року - ректор Глухівського педагогічного інституту. З 2009 року – ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня.

Науковий ступінь: доктор історичних наук.

Шифр і найменування спеціальності: 07.00.07 – Історія науки і техніки.

Тема дисертації: «Еволюція наукової думки про ґрунти (80-ті рр. XIX - XXI ст.)».

Вчене звання: професор.

Підвищення кваліфікації: 

 НАПН України, ДВНЗ «Університет менеджменту освіти» Центральний інститут післядипломної освіти з 13.02.2019 по 07.06.2019 р. за категорією «Ректори, проректори університетів, академій, інститутів» (свідоцтво СП 35830447/083019 від 07.06.2019).

 МІЖНАРОДНА КРЕДИТНА МОБІЛЬНІСТЬ.  Програма обміну студентами та персоналом у рамках проекту KA107 ERASMUS +. Програма мобільності навчання персоналу з 13.10.2019 до 19.10.2019 в Afyon Kocatepe University- Afyon Karahisar (TURKEY) (ERASMUS Code: TR AFYON01).

 Стажування на кафедрі історії культури України та спеціальних історичних дисциплін Університету Григорія Сковороди в Переяславі з 09.02.2022 р. до 16.03.2022 р. Тема стажування: «Методологічні основи і принципи використання міждисциплінарних підходів у дослідженнях у галузі історії та археології» (довідка № 281 від 16.03.2022 р.)

Контактні дані:

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. Вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Графік прийому:

Щопонеділка з 13:00 до 15:00 (за попереднім записом)

Список наукових праць

 

 Інформація про наукову діяльність за останні 5 років

 1. Курок О.І., Вільчковський Е.С. Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку: підручник. Суми, 2019. 467 с.
 2. Курок О.І., Долинний Ю.О. Програма підготовки фахівців з фізичного виховання і спорту до реабілітаційної роботи з дітьми з обмеженими фізичними можливостями : навчально-методичний посібник. Краматорськ, 2017. 115 с.
 3. Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу : колективна монографія під заг. ред. О.І. Курка. Глухів, 2015. 232 с.
 4. Комплексний підхід до формування професійної компетентності майбутнього вихователя дошкільного навчального закладу : колективна монографія за ред. О. І. Курка. Глухів, 2015. 232 с.
 5. Курок О. І. Управління як чинник удосконалення фізичного виховання в сучасному дошкільному навчальному закладі. Культуровідповідне управління дошкільною освітою як умова ефективного розвитку дітей дошкільного віку : колективна монографія, Курок О.І., Пономаренко Т. О., Тітаренко С. А. та ін. Глухів, 2016. 204 с. С. 166-177.
 6. Н.О. Галич, О.М. Лівінський, В.О. Лівінський, О.Ф. Оніпко, О.І. Курок, В.С. Дорофєєв, А.Д. Єсипенко, В.П.Зінченко, І.Н. Дудар Російсько-український словник з математики, фізики та хімії. Київ, 2015. 724 с.
 7. Курок О., Зінченко В. Реалізація гуманістичного підходу в професійній підготовці майбутніх учителів. Освіта для миру = Edukacja dla pokoju: зб. наук. пр.: у 2 т. / редкол.: Кремень В.Г. (голова); Коцур В.П., Ничкало Н.Г., Шльосек Ф. (заст. голови); Довгий С.О., Лук’янова Л.Б., Вовк М.П., Котун К.В. (члени редколегії). Київ : Вид-во ТОВ «Юрка Любченка», 2019. Т. 2. 648 с. С. 97-111.
 8. Курок О., Грудинін Б. Йосип Шкловський: спогади про витратну особистість. Краєзнавство. № 2. С. 103-121.
 9. Курок О. І., Барсуковська Г. П. Підготовка майбутніх вихователів до організації і проведення піших переходів з дітьми дошкільного віку. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск 2 (34). Глухів, 2017. С. 223-234.
 10. Курок О. І., Зінченко В. П., Куртась С. А. Педагогічні умови та засоби формування оцінювальної компетентності майбутнього викладача вищої школи. Європейські педагогічні студії [Текст]. Вип. 5/6. Педагогічні науки. Філософські науки. Освітня політика. Менеджмент освіти / Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи; [редкол. В. П. Андрущенко [та ін.]]. Київ, 2015. С. 78-89.
 11. Курок О. І., Зінченко В.П. Залучення майбутніх учителів до інноваційного педагогічного пошуку в досвіді Глухівського учительського інституту. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Суми, 26-27 листопада 2015 року). Суми, 2015. С. 37-40.
 12. Курок О. І., Курок В.П. Використання історичного досвіду в підготовці майбутніх інженерів-педагогів. Освіта для сучасності : зб. наук. пр. : у 2 т. / Мін-во освіти і науки України, НАПН України, НПУ імені М. П. Драгоманова, Комітет педагогічних наук Польської академії наук, Наукове товариство «Польща – Україна», Інститут педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України, Асоц. ректорів пед. ун-тів Європи ; редкол. : В. Г. Кремень (голова), В. П. Андрущенко, Н. Г. Ничкало, Ф. Шльосек (заст. голови) ; Л. Лук’янова, Л. Макаренко, О. Падалка [та ін.] (члени редколегії). Київ, 2015. Т. 1. С. 589-596.
 13. Курок О. І., Бакалець О. А. Монетарна політика УНР та Української держави 1917-1918 рр. Соціум. Документ. Комунікації: збірник наукових статей. 2017. Випуск 3. Серія «Історичні науки» С. 81-90.
 14. Курок О. І., Барсуковська Г. П. Використання методу проектів у підготовці майбутніх вихователів до освоєння старшими дошкільниками елементів спортивних вправ у зимовий період. Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка. Наукове видання. Збірник наукових праць «Педагогічні науки». Випуск 2 (37), Частина 2. Глухів, 2018. С. 181-188.
 15. Курок О. І., Хацаюк О. В. Результати педагогічного експерименту по впровадженню моделі формування готовності майбутніх офіцерів Національної гвардії України до виконання завдань за призначенням. Scientific discoveries: projects, strategies and development: Collection of scientific papers «LOГOS» with Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (Vol. 2), October 25, 2019. Edinburgh, UK: European Scientific Platform. С.107-109.
 16. Курок О. І., Терєхов Є. О., Хацаюк О. В. Функціональна готовність майбутніх офіцерів НГУ до дій в екстремальних умовах. Die Relevant und die Neuheit der modernen wissenschaftlichen Studien: der Sammlung wissenschaftlicher Arbeiten «LOГOS» zu den Materialien der internationalen wissenschaftlich-praktischen Konferens, Wien, 23 August, Wien : NGO «Europaische Wissenschaftsplattform», 2019. В. 2. S. 93-95.
 17. Курок О. І., Хацаюк О. В. Визначення критеріїв, показників та рівнів сформованості готовності майбутніх офіцерів НГУ до виконання службово-бойових завдань. Збірник тез доповідей VІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання забезпечення службово-бойової діяльності військових формування та правоохоронних органів», 31 жовтня, 2019 р. Харків, 2019. с. 228-229.
 18. Курок О. І., Хацаюк О. В. Сучасні педагогічні технології в системі професійної освіти майбутніх офіцерів підрозділів спеціального призначення Національної гвардії України. Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Підсумкової науково-практичної конференції курсантів, слухачів і студентів». Секція № 4 «Спільні дії військових формувань і правоохоронних органів держави: проблеми та перспективи» (12-13 вересня, 2019 року, м. Одеса). Військова академія. Одеса, 2019. С. 357-358.
Joomla Plugins
Автор : joomla блоги