Курок Віра Панасівна 2014

«ІНЖЕНЕРНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ТРУДОВОГО НАВЧАННЯ»

Рік заснування наукової школи – 2014 р.

Дані про керівника наукової школи

Курок Віра Панасівна народилася 13 лютого 1958 року в с. Мутин Кролевецького району Сумської області.

У 1981 р. закінчила Київський політехнічний інститут (нині Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського») за спеціальністю «Технологія машинобудування, металорізальні верстати та інструменти» і долучилася до педагогічної роботи.

У 1990 – 1993 рр. навчалася в аспірантурі Київського державного педагогічного інституту ім. О.М.Горького (нині Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова). На останньому році навчання в аспірантурі захистила кандидатську дисертацію «Цілісна система загальнотехнічної підготовки вчителя трудового і професійного навчання». У 1997 р. отримала вчене звання доцента.

У 2014 р. захистила докторську дисертацію «Теоретико-методологічні засади інженерної підготовки майбутніх учителів трудового навчання» за спеціальністю 13.00.04 – Теорія і методика професійної освіти. Професор з 2015 року.

Під її керівництвом захищено 3 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук (13.00.04). Віра Панасівна здійснює наукове консультування дисертаційних досліджень на здобуття наукових ступенів доктора філософії та доктора педагогічних наук. Вона є автором навчальних посібників, понад 150 наукових праць.

Зміст та результати наукових досліджень у визначеному напрямі

Основні напрями роботи наукової школи:

– проблеми підготовки майбутніх учителів трудового навчання у закладах вищої освіти;

– удосконалення методики викладання трудового навчання та технологій у закладах загальної середньої освіти;

– становлення і розвиток технологічної освіти в Україні.

У науковій школі здійснюється:

– наукова робота студентів, написання магістерських робіт та кандидатських і докторських дисертацій;

– підготовка студентів до Всеукраїнської студентської олімпіади з трудового навчання, до Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з технологічної освіти;

– функціонування лабораторії з професійної підготовки учителя технологій.

До цієї роботи залучені представники школи: к. пед. н.: Ткаченко Н.М., Благосмислов О.С., Бурчак С.О., Опанасенко В.П., Литвинова Н.В., Кондратенко Т. В.; аспіранти: Морозова О.В., Тропак Б.С., Ігнатенко К.В., Гребеник А.О.

Наукові видання (монографії, наукові збірники, наукові статті, в тому числі у Scopus, Webofscience)

 1. Vira Kurok. Профессиональная пподготовка будущих учителей технологий на этапе вхождения Украины в европейское образовательное пространство / Vira Kurok, Galyna Voitelieva // SOCIETY INTEGRATION. Education. Proceedings of the International Scientific Conference.  Volume I, May 26th ­27th , 2017. Rezekne, Rezekne Academy of Technologies, 2017. P. 249 259. (ISI Web of Science)
 2. Курок В. П., Литвинова Н. В. Професійна компетентність майбутніх педагогів професійного навчання будівельного профілю: теорія і практика формування в процесі виробничої практики : монографія. Суми, 2019. 252 с.
 3. Курок В. П., Хоруженко Т. А. Глухівський учительський інститут як осередок зародження технологічної освіти на теренах України. Професійна підготовка сучасного вчителя трудового навчання та технологій : монографія. Умань, 2019.
 4. Курок В. П. Інженерна підготовка майбутніх учителів трудового навчання: теорія і практика : монографія. Глухів, 2012. 376 с.
 5. Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи : монографія. Глухів, 2005. 234 с.

 

Навчальні видання (підручники та посібники)

 1. Курок В.П. Технічна механіка. Курс лекцій : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Глухів, 2019. 272 с.
 2. Курок В. П., Медвідь С. С. Технічна механіка: практичні заняття : навч. посіб. Вид. 2-ге, переробл. і допов. Глухів, 2019. 158 с.
 3. Курок В. П., Воїтелєва Г. О. Наукові дослідження в підготовці майбутніх учителів трудового навчання та технологій : навч. посіб. Глухів, 2018. 270 с.
 4. Курок В. П., Воїтелєва Г. О. Технологічна практика студентів : навчально-методичний посібник. Глухів, 2017. 128 с.
 5. Курок В. П. Теорія механізмів і машин : практичні роботи. Глухів, 2015. 107 с.
 6. Курок В. П., Воїтелєва Г. О. Навчально-методичний посібник до виконання курсових робіт з методики професійного навчання для студентів денної, заочної форм навчання напряму підготовки 6.010104 Професійна освіта та методики викладання спецпредметів для студентів спеціальності 7.010101401 Професійна освіта. Глухів, 2015. 36 с.
 7. Курок В. П. Стандартизація, управління якістю та сертифікація : навч. посіб. для студ. факультету технолог. і профес. навч. /В. П. Курок, В. М. Галай ; за ред. В. П. Курок. Глухів, 2013. 186 с.
 8. Курок В. П. Історія техніки : навч. посіб. / О. І. Курок, В. П. Курок, В. М. Галай ; за ред. В. П. Курок. Глухів, 2013. 162 с.

Публічне визнання досягнень представників школи

Курок Віра Панасівна – заслужений працівник освіти України, відмінник освіти України, нагороджена почесними грамотами Міністерства освіти України, Академії педагогічних наук України, обласної державної адміністрації, Верховної ради України; заступник голови галузевої конкурсної комісії  Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта»; член журі Всеукраїнської олімпіади з технологічної освіти; член редколегії журналу Journal of Current Approaches in Language, Education  and Social Sciences

Представники школи є співорганізаторами всеукраїнських та міжнародних конференцій, членами Всеукраїнських олімпіад з технологічної освіти (доц. Благосмислов О.С.), членами галузевої конкурсної комісії та оргкомітету Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Технологічна освіта» (Морозова О.В., Тропак Б.С.). Доц. Благосмислов О.С. є одним з розробників і куратором міжнародного гранту «Програма розвитку лідерського потенціалу університетів України»  (Велика Британія). Назва проєкту «Університет як центр громадської думки».

Залучення до наукової діяльності за напрямом школи студентів, аспірантів, докторантів

За керівництва В.П. Курок та представників школи студенти традиційно займають призові місця на Всеукраїнській студентській олімпіаді з трудового навчання, на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з технологічної освіти.

Щорічно проводяться міжнародні інтернет-конференції науковців, молодих учених і студентів, регіональні семінари для вчителів трудового навчання та технологій, періодично – всеукраїнські науково-практичні конференції, присвячені проблемам та перспективам розвитку технологічної освіти.

Участь представників школи у діяльності спеціалізованих вчених рад з захисту кандидатських, докторських дисертацій

Віра Панасівна – голова спеціалізованої вченої ради Д 56.146.01 у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти та член спеціалізованої вченої ради Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка.

Опонування дисертаційних робіт за цим науковим напрямом

Опонування докторської дисертації Ящука С. М. за темою «Теоретико методичні засади професійної підготовки магістрів технологічної освіти у ВНЗ», захист відбувся 2 березня 2016 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 74.053.01 в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини.

Опонування кандидатської дисертації Бушнєва Ю. С. за темою «Формування громадянської позиції майбутніх учителів у позашкільній діяльності педагогічного коледжу», захист відбувся 12 липня 2018 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 55.053.01 у Сумському державному педагогічному університеті ім. А.С. Макаренка

Редагування наукових збірників

Член редакційної колегії «Вісника Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка»  Фахове видання, Index Copernicus.

Член редколегії журналу Journal of Current Approaches in Language, Education and Social Sciences.

Автор : joomla блоги