Рисунок1“Теоретико-методичні засади реалізації креативного підходу до фахової підготовки учителя початкових класів"

Бірюк Людмила Яківна - доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки і психології початкової освіти, відмінник освіти України, нагороджена грамотою Сумської обласної ради.

 

 

 

Рисунок2Рисунок3Рисунок4

Основні напрямки роботи наукової лабораторії:


Формування професійної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі навчання у вищій школі .
Проведення теоретичних та експериментальних досліджень актуальних проблем професійної підготовки майбутніх учителів початкових класів у руслі креативного підходу.
Проведення науково-методичних конференцій, семінарів, нарад у співробітництві з іншими науковими установами та вищими освітніми закладами.

Рисунок5Рисунок6

Членами кафедри захищені дисертації, за якими продовжується робота в окремому науковому напрямку

1. На здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук:
- Бірюк Л.Я., тема «Збагачення словникового запасу молодших школярів у процесі вивчення російських народних казок».
- Мішедченко В.В., тема «Формування музично-педагогічної культури майбутніх учителів початкових класів і музики».
- Решетняк В.Ф., тема «Активізація пізнавальної діяльності старшокласників в процесі виробничої праці».
- Гречаник Н.І., тема «Методична підготовка студентів педагогічних університетів до творчої самореалізації в процесі вивчення диригентсько-хорових дисциплін».
2. На здобуття наукового ступеня кандидата мистецтвознавства:
- Голяка Г.П., тема «Творчість Володимира Зубицького в контексті розвитку сучасного баянного репертуару».
- Зінченко Н.А., тема
3. На здобуття наукового ступеня доктора педагогічних наук:
- професор Бірюк Л.Я., тема: «Теорія і технології формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки».

Рисунок8 Рисунок9 Рисунок10

За роки праці професор Бірюк Л.Я. відзначилася плідною роботою. Автором видано близько 70 наукових праць, серед яких:

 • Теорія і технології формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки (на матеріалі методики викладання російської мови) : монографія / Л.Я. Бірюк. – К. – Глухів, РВВ Глухівського НПУ ім. О.Довженка, 2009. – 317 с.
 • Педагогічна майстерність: проблеми, пошуки, перспективи: монографія. – К. ; Глухів : РВВ ГДПУ, 2005. – 234 с. / Авторським є п. “Формування професійної комунікативної компетенції майбутнього вчителя початкових класів”. – С. 175 – 185.
 • Розвиток педагогічної майстерності викладача в умовах неперервної освіти: монографія / [за ред. М.М. Солдатенка, О.М. Семеног]. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – 484 с. / Авторським є п. ”Професійне становлення вчителя початкової школи в Україні “.– С. 132 – 144.
 • Комплексний підхід до фахової підготовки сучасного вчителя початкових класів : монографія / [за наук. ред. М.С. Вашуленка]. – Глухів, РВВ ГНПУ імені О.Довженка, 2012.- 312 с. /Авторським є п. «Кредитно-модульна і модульно-рейтингова технології оволодіння комунікативною компетентністю з російської мови майбутніми вчителями початкових класів». – С. 160 – 189.
 • Виховання національно свідомих студентів – важливе завдання кураторів академічних груп / Л.Я. Бірюк // Виховання національно свідомої особистості : метод. рекоменд. / [за ред. Д.О. Тхоржевського]. – Глухів : РВВ ГДПІ, 2001. 148 с. – С.118 – 124. (Гриф МОН України).
 • Теорія і технологія формування комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя у процесі професійної підготовки: програма спецкурсу / Л.Бірюк [укл.]. – К.-Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 40 с. (Гриф МОН України).
 • Лінгводидактичний словник-довідник : навч. посіб. [для студ. ф-ту початк. навчання] / Л.Я. Бірюк. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2006. – 160 с. (Гриф МОН України).
 • Методичні рекомендації щодо реалізації навчально-виховного процесу з дисципліни "Методика викладання російської мови в школах з українською мовою навчання за кредитно-модульною технологією навчання" : навч. посіб. [для студ. та магістр. ф-ту початк. навчання] / Л.Я. Бірюк. – Глухів: РВВ ГДПУ, 2006. – 114 с.
 • Формування комунікативної компетентності майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки (психолого-педагогічний аспект) : навч. посіб. [для студ. та магістр ф-ту поч. навчання] / Л.Я. Бірюк. – Глухів : РВВ ГДПУ, 2008. – 160 с.
 • Формування і саморозвиток комунікативної компетентності з російської мови майбутнього вчителя початкових класів у процесі професійної підготовки : навч. посіб. [у таблицях і схемах] / Л.Я. Бірюк. – Глухів : РВВ ГНПУ ім. О.Довженка. – 2010. – 116 с.
 • Методические рекомендации по методике преподавания русского языка в начальных классах ”Обогащение словаря младших школьников элементами бытовой лексики в процессе чтения русских народных сказок” (для студентов педагогического факультета) / [сост. ст. преподаватель Л.Я. Бирюк]. – Глухов, 1995. – 44 с.

             Рисунок13Рисунок14Рисунок15

Представниками наукової лабораторії підготовлено і захищено низку дипломних і магістерських робіт за темами:

 • Розвиток естетичної культури молодших школярів засобами української народної музики.
 • Мотивація навчальної діяльності на уроці вивчення мови у 3 класі.
 • Методика використання нестандартних форм організації навчання з мови у 3-4 класах.
 • Сюжетно-рольова гра як засіб формування комунікативно-етикетних умінь першокласників.
 • Тренінг як засіб формування комунікативно компетентних четвертокласників на уроках вивчення мови.
 • Розвиток комунікативної компетентності у четвертокласників на уроках мови засобами комп'ютерних технологій.
 • Засоби формування у молодших школярів відчуття музичного ритму.

               Рисунок11Рисунок12

Брали участь у організації та проведенні:

 • II Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми підготовки вчителя початкових класів з фахових методик у вищих педагогічних навчальних закладах» (26-27 жовтня 2010 р.).
 • Науково-методичного семінару «Компетентнісний підхід до формування змісту загальної початкової освіти» (18 жовтня 2011 р.).
 • Всеукраїнської науково-практичної конференції «Реалізація компетентнісного підходу до навчання української мови відповідно до вимог Державного стандарту початкової загальної освіти» (26-27 березня 2012 р.).
 • Обласного науково-методичного семінару «Методика формування ключових і предметних компетентностей у молодших школярів» (9 жовтня 2013 р.).
 • Всеукраїнській науково-практичній конференції «Інноваційні технології у професійній підготовці сільської школи» (22-23 жовтня 2013 р.).

Результати наукових досліджень висвітлюються у наукових збірниках, матеріалах науково-практичних конференцій.

На кафедрі постійно діє науково-методичний семінар, проводяться круглі столи, диспути, заслуховуються звіти аспірантів і магістрантів.

 

Автор : joomla блоги