Педагогічна практика (навчальна у ВНЗ І-ІІ р.а., ліцеях, колегіумах, інших освітніх установах нового типу) – це практика на робочому місці викладача дисциплін професійно-теоретичної підготовки. Вона є важливою складовою частиною фахової підготовки магістрів.

Її метою є формування педагогічної компетентності, основу якої складає готовність майбутнього фахівця до викладання дисциплін професійно-теоретичної підготовки кваліфікованих робітників та здійснення виховної роботи в ролі класного керівника учнівської групи

1493276051428

Педагогічна навчальна практика студентів магістратури в якості викладачів дозволяє застосувати на практиці теоретичні знання, набуті ними як зі спеціальних (Трактори та автомобілі, Ремонт машин, Сільськогосподарські та меліоративні машини, Правила дорожнього руху та безпека руху, Експлуатація МТП, Технологія виробництва і переробка продуктів с/г), так і психолого-педагогічних (Методика викладання спецдисциплін сільськогосподарського профілю, Психологія вищої школи, Педагогіка вищої школи, Позанавчальна робота у профліцеї) дисциплін, закріпити й вдосконалити професійно-педагогічні уміння, які напрацьовані під час практичних занять.

Таким чином, дана практика відіграє насамперед системоутворюючу роль серед усіх форм навчального процесу. Вона дозволяє засвоїти, закріпити й передати одержані знання та сформовані уміння з методики викладання спецдисциплін за профілем підготовки, а також збагатити та вдосконалити їх.

1493275860845

Педагогічна навчальна практика студентів VI курсу магістратури факультету технологічної та професійної освіти триває протягом шести тижнів, що дає можливість забезпечити безперервність та послідовність формування вмінь та професійне становлення майбутнього інженера-педагога, сприяє розвитку їх зацікавленості до професії, прагнення до вдосконалення знань. Основними базами проходження практики є ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації м. Глухова та за місцем майбутнього працевлаштування. Під час її проходження майбутні магістри вчаться використовувати технічні засоби навчання, оволодівають навичками навчально-методичної роботи, а саме: забезпечувати зв’язок теоретичних знань фахових дисциплін з реальним педагогічним процесом; розвивати вміння проводити заняття з використанням сучасних методів і прийомів навчально-пізнавальної діяльності; оволодівати різноманітними освітніми технологіями; поглиблювати теоретичні знання з фахових дисциплін і на основі індивідуальних завдань вивчення передового педагогічного досвіду виробляти творчий підхід до діяльності; виробляти навички структурування та грамотного перетворення наукових знань в навчальний матеріал; виховувати інтерес до педагогічної діяльності, прагнення до самовиховання та саморозвитку; формувати потребу у систематичній самоосвіті.

Також, перед практикантами під час практики ставляться завдання щодо формування вмінь та навичок: психолого-педагогічного впливу на особистість; способів та прийомів оцінювання навчальної діяльності у виші; визначення організаційної структури заняття залежно від мети та змісту, форм, методів, засобів навчання, що відповідають дидактичним принципам та віковим особливостям студентів; добирати та виготовляти, дидактичний матеріал, наочність; здійснювати психолого-педагогічний аналіз відвідуваного заняття та самоаналіз власного заняття; самостійно вивчати передовий педагогічний досвід, узагальнювати й використовувати його у професійній діяльності.

Автор : joomla блоги