ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)»

спеціальності 014 Середня освіта (Історія) галузі знань 01Освіта/Педагогіка

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» спеціальності 014 Середня освіта (Історія) освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Історія)» спеціальності 014 Середня освіта (Історія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2530-л експертна комісія у складі:

Голова комісії: Масненко Віталій Васильович – завідувач кафедри історії України Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького, доктор історичних наук, професор;

Член комісії: Капустян Ганна Тимофіївна – професор кафедри теорії, історії держави та права Кременчуцького національного університету ім. М.Остроградського, доктор історичних наук, професор,

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Історія)» спеціальності 014 Середня освіта (Історія) за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше

Автор : joomla блоги