ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Початкова освіта»

спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2542-л експертна комісія у такому складі:

Голова комісії: Матвієнко Олена Валеріївна – професор кафедри педагогіки і методики початкового навчання Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, доктор педагогічних наук, професор;

Член комісії: Федій Ольга Андріївна - завідувач кафедри початкової освіти, природничих і математичних дисциплін та методик їх викладання Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка, доктор педагогічних наук, професор,

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Початкова освіта» спеціальності 013 Початкова освіта за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше

Автор : joomla блоги