ЕКСПЕРТНИЙ ВИСНОВОК

з первинної акредитаційної експертизи

освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та природознавство)»

спеціальності 014 Середня освіта (Біологія)

галузі знань 01 Освіта/Педагогіка

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти

у Глухівському національному педагогічному університеті

імені Олександра Довженка

У зв’язку із проведенням первинної акредитації та необхідністю випуску студентів освітньої програми «Середня освіта (Біологія та природознавство)» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка освітнього ступеня «Магістр» відповідно до «Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.08.2001 р. № 978, з метою проведення первинної акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми «Середня освіта (Біологія та природознавство)» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) галузі знань 01 Освіта/Педагогіка за другим (магістерським) рівнем вищої освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка та наказу Міністерства освіти і науки України від 06.12.2018 р. № 2533-л експертна комісія у складі:

Голова комісії: Боголюбов Володимир Миколайович - завідувач кафедри загальної екології та безпеки життєдіяльності факультету захисту рослин, біотехнологій та екології Національного університету біоресурсів і природокористування України, доктор педагогічних наук, професор, старший науковий співробітник;

Член комісії: Харченко Людмила Павлівна - завідувач кафедри зоології природничого факультету Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди, доктор біологічних наук, професор,

 у період з 12 грудня по 14 грудня 2018 року розглянула подані матеріали та провела акредитаційну експертизу провадження освітньої діяльності у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка, пов’язану з підготовкою здобувачів за освітньо-професійною програмою «Середня освіта (Біологія та природознавство)» спеціальності 014 Середня освіта (Біологія) за другим (магістерським) рівнем освіти.

Детальніше

Автор : joomla блоги