ПОЛОЖЕННЯ про внутрішню систему забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Анкета оцінювання якості освітньої діяльності

Організація навчання за дистанційними технологіями в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка

Список експертів, які внесені до реєстру Національного агентства із забезпечення якості освіти

Зворотній зв`язок

 

Анкета для опитування випускників Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка


УВАГА

Науковці ДНУ «Інститут модернізації змісту освіти» проводять  дослідження щодо трансформації сучасних форм та методів навчання у  вищій школі. На виконання поставлених завдань передбачено опитування  науково-педагогічних і педагогічних працівників. 

Просимо сприяти проведенню дослідження та розповсюдити анкету  щодо стану професійної готовності науково-педагогічних працівників  впроваджувати сучасні форми та методи навчання серед викладацького  колективу та розмістити відповідне посилання на електронних ресурсах  Вашого ЗВО.

Участь в опитуванні є добровільною та анонімною.

Анкету можна заповнити до 15.07.2021 р. за посиланням.


Метою системи внутрішнього забезпечення якості освіти у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка є забезпечення якості вищої освіти з урахуванням міжнародних стандартів якості освіти, формування в академічному середовищі культури якості як основи конкурентоспроможності Університету та його випускників.

Внутрішня система забезпечення якості освіти в Університеті  регламентується Положенням про внутрішню систему якості освіти (рішення вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка від 10.10.2018, протокол №3, наказ №362 від 01.11.2018) та охоплює: додержання під час провадження освітньої діяльності чинних нормативних документів з питань якості освіти; визначення процедур контролю якості освіти; здійснення моніторингу ресурсів забезпечення освітнього процесу Університету; аналіз і корегування стану внутрішнього менеджменту з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом; моніторинг забезпечення публічності та прозорості інформації про ступені вищої освіти, за якими провадиться освітня діяльність університету, освітні програми, кваліфікації, курси підвищення кваліфікації тощо;  систематичне оцінювання здобувачів вищої освіти, професорсько-викладацького складу, навчально-методичного, матеріально-технічного забезпечення освітньої діяльності; розробку рекомендацій з метою корегування освітнього процесу, планування подальшої діяльності щодо підвищення якості освіти; об’єктивний розподіл між структурними підрозділами Університету сфер відповідальності за функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності.

Систему внутрішнього забезпечення якості освіти Університету розроблено на основі принципів якості освіти, визначених у Стандартах та рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area)» (ESG), зокрема:

– заклади вищої освіти несуть первинну відповідальність за якість свого викладання та її забезпечення;

– забезпечення якості відповідає різноманітності систем вищої освіти, закладів вищої освіти, освітніх програм і студентів;

– забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, усіх інших стейкхолдерів та суспільства.

Внутрішня система забезпечення якості освітньої діяльності містить: аналіз результативності науково-дослідної роботи в закладі вищої освіти та використання її здобутків в освітньому процесі; використання локальної системи управління якістю та стандартів закладу вищої освіти; схему функціонування внутрішньої системи забезпечення якості та розподіл відповідальності між структурними підрозділами та посадовими особами; результативність системи забезпечення якості, її моніторинг та вдосконалення.

Joomla Plugins
Автор : joomla блоги