konf trudkol 2020

14 січня 2020 року в конференцзалі навчального корпусу № 1 Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася конференція трудового колективу. Головне питання порядку денного конференції – звіт ректора Глухівського НПУ  ім. О. Довженка проф. Курка Олександра Івановича  за 2019 р.  про  виконання ним умов контракту з Міністерством, Статуту закладу вищої освіти, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності закладу вищої освіти.

Колектив заслухав доповідь ректора Курка О.І., у якій було здійснено аналіз діяльності університету за  основними напрямами, а також окреслено основні здобутки та  шляхи розв’язання нагальних проблем, що є важливими для ефективного розвитку вишу. Керівник закладу вищої освіти також звернув увагу на стратегічні завдання, які постають перед колективом університету у 2020 році. Основним серед них є підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з метою формування контингенту студентів; організація освітнього процесу на засадах студентоцентрованого підходу; удосконалення змісту освітніх програм усіх спеціальностей відповідно до стандартів вищої освіти; розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізації університету; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; удосконалення внутрішньої системи якості освіти; створення комфортного освітнього середовища для здобувачів освіти усіх категорій тощо.   

В обговоренні звіту ректора Олександра Івановича Курка взяли участь перший проректор Кузнецова Г.П., директор професійно-педагогічного коледжу Глухівського НПУ ім. О.Довженка Ребченко О.М., в.о. декана факультету  технологічної і професійної освіти Грудинін Б.О., в.о. декана факультету дошкільної освіти Куліш І.Д., студентський ректор Опанасенко К.Є. Вони запропонували схвалити звіт керівника університету. Члени конференції трудового колективу своїм голосуванням одностайно підтримали цю пропозицію.

На конференції трудового колективу також було представлено Колективний договір  Глухівського НПУ ім. О.Довженка, із яким ознайомила голова профспілкового комітету викладачів і співробітників університету Токарик Л.Б. Зміни та пропозиції до документа були одноголосно прийняті.

Перший проректор Кузнецова Г.П. ознайомила делегатів конференції з новою редакцією Статуту Глухівського НПУ ім. О.Довженка. Було звернуто увагу на зміни до Статуту, що зумовлені реформуванням системи вищої освіти та новим чинним законодавством. Було прийнято рішення схвалити Статут університету й подати його для затвердження до Міністерства освіти і науки України.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про вищу освіту» було представлено для обговорення та затвердження вищим колегіальним органом громадського самоврядування закладу вищої освіти Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Глухівського НПУ  ім. О. Довженка. Проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків  Луценко Г.В. акцентував на необхідності підвищення наукової активності здобувачів вищої освіти.

З метою встановлення та визначення основних прав та обов’язків  осіб, які навчаються, керівник навчального відділу Мамаєва Л.Т. ознайомила делегатів конференції з Правилами внутрішнього розпорядку для здобувачів вищої, фахової передвищої освіти Глухівського НПУ ім. О. Довженка. Їх одностайно схвалили й рекомендували до провадження в освітній процес.

Учений секретар Кухарчук І.О. проінформувала про внесення змін до складу вченої ради університету. Було схвалено персональний склад  виборних представників від структурних підрозділів і студентського самоврядування.

На завершення Олександр Іванович Курок зазначив, що у 2019 році  Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка виконав зобов’язання, що були поставлені перед адміністрацією і колективом, та визначив нові шляхи поступального розвитку. Керівник ЗВО подякував усьому колективу за плідну і спільну працю.

Звіт та доповідь ректора Курка О.І. розміщено на сайті університету.

Автор : joomla блоги