pids vukl prakt 2020

26.10.2020 р. в дистанційному режимі відбулася звітна конференція з викладацької практики для аспірантів 3-го року навчання за участю гарантів ОНП та наукових керівників аспірантів.

Здобувачі ОНС «Доктор філософії» третього року навчання спеціальностей 011 Освітні, педагогічні науки, 013 Початкова освіта, 015 Професійна освіта, 032 Історія та археологія успішно завершили проходження викладацької практики, яка є обов’язковим  компонентом підготовки на третьому освітньо-науковому рівні освіти.

Метою практики є залучення аспірантів до самостійної творчої педагогічної діяльності, формування у них системи педагогічних умінь в умовах, оптимально наближених до реальної роботи у ЗВО; оволодіння ними сучасними методами, формами та засобами навчання; виховання потреби систематично оновлювати свої знання та творчо їх застосовувати в професійній діяльності; набуття досвіду самостійної науково-дослідної роботи з актуальної наукової проблеми; сприяння формуванню професійно значущих якостей викладача вищої школи. Змістом викладацької практики передбачено виконання навчально-методичної та науково-дослідної роботи.

Відповідно да затвердженої програми практики протягом 5 тижнів (2,5 ‒ для заочної форми) аспіранти вивчали досвід провідних викладачів вишу, практикувалися у проведенні занять різних типів, зокрема групових (лекційних, практичних, тренінгових) та індивідуальних (консультації зі студентами  з дисциплін за профілем), а також спробували себе в укладанні індивідуального плану роботи викладача за всіма передбаченими розділами, розробленні проєктів робочої програми та силабусу, дидактичних матеріалів до занять і тестових завдань для  оцінювання якості засвоєного навчального матеріалу з дисциплін відповідно до спеціальності.

Науково-дослідне завдання передбачало виконання певного етапу експериментальної роботи з проблеми дослідження з обов’язковою апробацією результатів у вигляді доповіді на науково-практичній конференції та опублікуванням в наукових виданнях.

Під час звітної конференції аспіранти представляли результати своєї роботи в змістовних доповідях, які супроводжували креативними презентаціями, ділилися набутим досвідом, обговорювали проблеми та труднощі.

На завершення заходу відбулася жвава дискусія, в якій кожен охочий висловив свої пропозиції щодо удосконалення змісту викладацької практики та освітньо-наукової програми загалом.

Так аспірантка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки Панасенко А. В. наголосила на доречності зменшення обсягу завдань, передбачених для виконання під час викладацької практики, у зв’язку з неможливістю досконалого їх виконання за браком часу.

Бикова Т. Б., аспірантка спеціальності 015 Професійна освіта, висловила власне бачення щодо  об’єктивних факторів, які дещо ускладнили виконання науково-дослідної роботи у період пандемії, зокрема:

  • проблематика конференцій, що збігалися у термінах з викладацькою практикою, не завжди відповідала тематиці дисертаційного дослідження;
  • тривалий час рецензування статей у наукових виданнях, що відтерміновує час їх опублікування.

 У зв’язку зі специфікою виконання наукових досліджень зі спеціальності 032 Історія та археологія, а саме роботою в архівах, на думку представників цієї спеціальності Петренко Н. М. та Свистуна О. В., доречно враховувати особливості роботи подібних закладів під час пандемії або передбачити інше науково-дослідне завдання.

​Гаранти програм (Ковальчук В. І., Курок В. П.) надали роз'яснення щодо особливостей організації викладацької практики цьогоріч, що зумовлено змінами у графіках освітнього процесу і перенесенням практики на перше півріччя  третього року навчання через пандемію, що і викликало певні труднощі, на яких наголошували аспіранти.

 На основі аналізу звітної документації аспірантів, враховуючи успішне презентування результатів проведеної роботи під час звітної конференції було прийнято рішення вважати завдання практики виконаними в повному обсязі всіма аспірантами, не зважаючи на складні обставини.

Автор : joomla блоги