zvit rektora2021

29 січня 2021 року в конференцзалі Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася Конференція трудового колективу, на якій було заслухано звіт ректора університету Курка Олександра Івановича, доктора історичних наук, професора, про виконання ним умов контракту з Міністерством освіти і науки України, Статуту навчального закладу, показників ефективності використання державного майна, показників ефективності підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру та докторантуру, видання підручників, посібників, науково-методичної літератури та дотримання законодавства у сфері діяльності вищого навчального закладу у 2020 році.

Конференція трудового колективу відбулася в змішаному форматі (керівники структурних підрозділів були присутні очно, члени колективу й здобувачі вищої освіти – дистанційно за допомогою платформи Zoom).

Під час доповіді очільник університету закцентував увагу присутніх на питаннях, що заслуговували особливого значення. Зокрема, це підвищення ефективності профорієнтаційної роботи з метою формування контингенту студентів; проєктування ефективної структури моделі Університету, спрямованої на забезпечення якості освіти; організація освітнього  процесу на засадах студентоцентрованого підходу; постійний перегляд, самооцінювання, удосконалення й розроблення змісту освітніх програм усіх спеціальностей відповідно до стандартів вищої освіти, предметної сфери навчання із долученням  роботодавців, зовнішніх і внутрішніх стейкхолдерів; розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізації Університету, організація прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства, підвищення академічної мобільності студентів і викладачів; підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації; удосконалення внутрішньої системи якості освіти через залучення до процесів внутрішнього забезпечення якості студентів; ефективне управління діяльністю Університету, його структурними підрозділами відповідно до вимог чинного законодавства України та критеріїв міжнародних незалежних акредитаційних агенцій, проведення акредитації освітніх програм, підготовка до сертифікації системи внутрішнього забезпечення якості НАЗЯВО відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»; створення зручного й комфортного освітнього середовища для здобувачів освіти всіх категорій; функціонування Університету, його структурних підрозділів відповідно до нової фінансової державної політики; забезпечення прозорості, відкритості й публічності функціонування Університету як запоруки довіри до його діяльності.

Олександр Іванович зазначив, що за звітний період через пандемію коронавірусу освітній процес в університеті було організовано на засадах дистанційних технологій навчання. Професорсько-викладацький склад і здобувачі вищої освіти швидко зреагували на виклики сьогодення.

Окрім того, було проаналізовано результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності за 2020 рік, вагомі здобутки студентів у науковій роботі та спорті, акцентовано увагу на фінансово-господарській діяльності навчального закладу.

У висновках Олександр Іванович окреслив перспективи розвитку й поставлені перед колективом зобов’язання відповідно до нової державної політики. Серед стратегічних завдань було визначено такі: додержання державної політики та законодавства у сфері вищої освіти з метою підготовки висококваліфікованих спеціалістів освітньо-педагогічної галузі знань та патріотів Української держави;  оптимізація внутрішніх і зовнішніх комунікацій Університету та покращення зв’язку зі вступниками, роботодавцями, іншими стейкхолдерами; формування ефективного науково-педагогічного персоналу Університету; формування культури академічної доброчесності та культури якості в Університеті;  забезпечення якості розробки та реалізації освітніх програм; удосконалення організації, форм і методів наукової, науково-технічної діяльності; розвиток міжнародної співпраці та інтернаціоналізація;  створення зручного й комфортного освітнього середовища для здобувачів освіти всіх категорій; удосконалення і поліпшення матеріально-технічної бази; функціонування Університету, його структурних підрозділів відповідно до нової фінансової державної політики; забезпечення прозорості, відкритості й публічності функціонування Університету як запоруки довіри до його діяльності.

В обговоренні звіту ректора взяли участь Кузнецова Г.П., кандидат педагогічних наук, перший проректор; Грудинін Б.О., доктор педагогічних наук, декан факультету технологічної і професійної освіти;  Куліш І.Д., кандидат педагогічних наук, декан факультету дошкільної освіти;  Рудишин С.Д., доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри теорії і методики викладання природничих дисциплін; Ребченко О.М., директор ВСП «Професійно-педагогічний фаховий  коледж Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка», а також студенти та аспіранти Університету.

За підсумками виступу було прийнято рішення схвалити звіт ректора Курка О.І. за 2020 рік, матеріали виступу направити в Міністерство освіти і науки України у визначений термін та розмістити на сайті університету.

На засіданні конференції трудового колективу обговорювалися також питання щодо присвоєння почесного звання «Заслужений працівник освіти України» та внесення змін до складу вченої ради Університету.

Автор : joomla блоги