20210319 konf

18 березня 2021 року відбулась Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція, присвячена 100-річчю з дня заснування кафедри педагогіки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Вища педагогічна освіта в Україні: історичний вимір та виклики сьогодення».

 

20210319 152930

20210319 152630

Резолюція

Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 100-річчю з дня заснування кафедри педагогіки Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка

«Вища педагогічна освіта в Україні: історичний вимір

та виклики сьогодення»,

18 березня 2021 року

По закінченню роботи учасники конференції прийшли до висновку:

 1. Вища педагогічна освіта стала одним із головних чинників розвитку суспільства завдяки своїй унікальній місії щодо нарощування інтелектуального капіталу знань та компетентностей людини.
 2. Цінність вищої педагогічної освіти, як соціального явища визначається її людино і культуротворчою спрямованістю, стратегічною важливістю, що забезпечує сталий розвиток суспільства, прогресу його соціальної, економічної, культурної та інших складових.
 3. Глухівська вища педагогічна школа пройшла суперечливий шлях розвитку від створення (1874р.) до масштабної університетської освіти початку XXI століття, що засвідчує її цінність на особистісному, суспільному, локальному, регіональному рівнях.
 4. Створення в другій половині 1921року кафедри педагогіки (директор К.П. Ягодовський) надало поштовх розвитку науковій, виховній, організаційно-методичній, суспільно-громадській функції педагогічної освіти, посилило професійну спрямованість діяльності закладу, підвищило його педагогічний статус .
 5. Заклади вищої педагогічної освіти України працюють на сталий розвиток, покликані сформувати нове критично мисляче й морально вмотивоване покоління педагогів, керівників закладів освіти, які мають ґрунтовні фахові знання й компетентності, спроможні творчо діяти в сучасному, постійно змінюваному освітньому середовищі.
 6. Метою розвитку педагогічної освіти є формування вчителя XXI століття, керівника-лідера, здатного здійснювати професійну діяльність на демократичних та гуманістичних засадах; реалізувати освітню політику як пріоритетну функцію держави; забезпечувати розвиток та самореалізацію особистості, задоволення її освітніх і духовно-культурних потреб, конкурентноспроможність на ринку праці.
 7. Дослідження проблем вищої педагогічної освіти здійснюються в напрямах методологічних засад; в історичному і сучасному вимірі; в світлі інноваційних тенденцій фахової підготовки вчителя та керівника закладу освіти: дистанційної та дуальної освіти; інноваційного освітнього менеджменту; в розрізі проблем педагогічних і фахових практик; якості освіти. Ці наукові розвідки спрямовані на удосконалення й пошук нових продуктивних технологій, оновлення форм, засобів, змісту фундаментальної, психолого-педагогічної, методичної, інформаційно-технологічної, практичної, соціально-гуманітарної підготовки сучасного вчителя та керівника закладу освіти, ефективної моделі контролю якості освіти.

Водночас, учасники конференції зазначають, що:

 1. Потребують подальшого поглибленого вивчення й уточнення історичний досвід функціонування вітчизняної педагогічної освіти в радикальних умовах суспільних трансформацій.
 2. Окреслення результативних управлінсько-психологічних  підходів до організації теоретичного й практичного компонентів фахової підготовки сучасного вчителя в умовах дистанційного навчання та дуальної освіти.
 3. Винайдення та обґрунтування нових результативних форм співпраці педагогічних ЗВО зі стейкхолдерами задля підвищення якості фахових компетентностей та програмних результатів навчання випускників.
 4. Потребує подальшої розробки гендерний підхід у педагогічній освіті.
 5. Дослідження процесу формування та розвитку системи управління якістю освітніх послуг.
 6. Вивчення й впровадження кращого зарубіжного досвіду та національних особливостей розбудови вищої освіти, що забезпечує формування інтелектуальної педагогічної еліти з її культом навчально-пізнавальної діяльності, професійного саморозвитку, прояву творчого стилю діяльності на основі залучення до культурно-педагогічної спадщини, наукових знань, мистецтва, традицій власної країни й культурної спадщини всього людства.
 7. Елітарність учителя, його інтелігентність з притаманними демократичними цінностями й гуманістичними прагненнями піднімає низку профорієнтаційних проблем, залучення молоді до вступу в заклади вищої педагогічної освіти, на жаль в умовах низької престижності педагогічної професії.
Автор : joomla блоги