konf now shk 2019

З метою підведення підсумків наукової роботи викладачів за 2018 рік, обміну досвідом наукової та освітянської діяльності, представлення результатів наукових та методологічних досліджень професорсько-викладацького складу Університету, підвищення рівня освітньої та фахової підготовки науково-педагогічних кадрів, залучення молодих науковців до дослідницької діяльності 21-22 лютого 2019 року відбулася звітна науково-практична конференція викладачів, докторантів та аспірантів Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка «Нова українська школа і підготовка педагога».

Зі вступним словом виступив доктор історичних наук, професор, ректор Університету О.І. Курок. Він зупинився на пріоритетних завданнях університету щодо вирішення проблем підготовки вчителя до нової української школи, звернув увагу на необхідність поглиблення наукового співробітництва з НАПН України.

Проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків кандидат педагогічних наук, доцент Зінченко В.П. у своєму виступі «Наукова робота університету в світлі викликів Нової української школи» проаналізував динаміку наукової роботи протягом останніх років у рейтингу університетів «ТОП – 200», зазначив основні критерії, за якими визначається рейтинг закладів вищої освіти, вказав на основні досягнення і недоліки у виконанні плану наукової роботи Університету. Володимир Павлович наголосив на тому, що в сучасних умовах для забезпечення належного рівня наукової діяльності необхідно активно залучати кошти від виконання госпдоговірних тем.

З доповіддю «Підготовка майбутніх учителів початкових класів до реалізації Концепції «Нова українська школа» виступила доктор педагогічних наук, професор Бірюк Людмила Яківна, в якій окреслила основні підходи до становлення вчителів початкової школи, охарактеризувала базові компетентності, якими повинен оволодіти майбутній педагог.

Інформативною була доповідь першого проректора, кандидата педагогічних наук, доцента Кузнецової Галини Петрівни з теми «Компетентнісно орієнтоване навчання українській мові в Новій українській школі», зміст якої було спрямовано на основні ключові компетентності саме з погляду лінгвістики. Зокрема було зосереджено увагу аудиторії на проблемах формування предметної українськомовної компетентності в закладах середньої загальної освіти та лінгводидактичної компетентності майбутніх вчителів-словесників на засадах лексико-семантичної системи мови.

Цікавим був виступ доктора філологічних наук, професора Новикова А.О. «Довженко в контексті своєї епохи», у якому розкрито деякі невідомі цікаві віхи з життя одного із фундаторів світової кінематографії, письменника-публіциста, прозаїка, драматурга Олександра Петровича Довженка.

Педагогічні технології формування готовності магістрів до забезпечення якості освітнього процесу в закладах дошкільної освіти розкрила в своїй доповіді докторант, кандидат педагогічних наук, доцент Загородня Людмила Петрівна.

 

22 лютого 2019 року на факультетах відбулись секційні засідання відповідно до графіку проведення.

 

Автор : joomla блоги