Egorova07

03 липня 2020 року відбувся захист дисертації Єгорової Ксенії Григорівни на тему: «Формування готовності майбутніх соціальних працівників до соціальної реабілітації дітей молодшого шкільного віку з дитячим церебральним паралічем» на здобуття наукового ступеня кандидата педагогічних наук за спеціальністю 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти.

Науковий керівник – кандидат педагогічних наук, доцент Тюльпа Тетяна Миколаївна, докторант Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

123456

Час – вічна і непізнавана субстанція, доки він не суб’єктивується в історії й у людському житті. Через відчуття часу ми співмірюємо себе з вічністю, зрозумівши, що «не час минає, а минаєм ми». Саме в часі споконвічно існує людина, у часі вона утривалює себе, у часі відбувається становлення самості. Отак на хвилях часу, де сплетено воєдино «і день, і ніч, і мить, і вічність, і тиша, і дев’ятий вал», зустрічає свій ювілейний день народження Олександр Іванович Курок – людина, за плечима якої наповнене, складне, цікаве, багатогранне, багате досвідом, друзями, ґрунтовними результатами життя, що підтверджує інтелектуальність, інтелігентність, духовну елітарність цієї особистості.

2020 р. для ректора ГНПУ ім. О. Довженка Курка О. І. – ювілейний. Це, звичайно, не патонівська надповна дата, але статечна шістка з елегантною п’ятіркою – дуже поважно, гідно, красиво. Освітянська когорта вітає керманича закладу з 65-літтям, із яких 40 років віддано благородному служінню Глухівському університету.     

В освітньому полі Сіверщини Олександр Іванович Курок – це ректор із двадцятилітнім стажем, під керівництвом якого виш перетворився з невеликого провінційного педінституту на один із кращих педагогічних університетів регіону. Під орудою О. І. Курка, який поєднує в собі найкращі риси сучасного управлінця-педагога, у співпраці з колегами, у дискусіях і роздумах виробляється стратегія розвитку Глухівського НПУ ім. О. Довженка – найстарішого педагогічного вишу України, історична місія якого – підготовка висококваліфікованого, інтелігентного і вимогливого Вчителя – патріота України, провідника національних інтересів, носія загальнолюдських цінностей, конкурентоздатного у вітчизняному та європейському освітньому просторі. У 2001 р. інституту надано статус університету, у 2008  – присвоєно ім’я видатного випускника цього освітнього закладу Олександра Довженка. Указом Президента України від 01.10.2009 № 792 університету надано статус національного.  Ректор зробив усе, щоб університет став провідним освітнім осередком Сіверщини з підготовки висококваліфікованих педагогічних кадрів. Нині у структурі вишу функціонують факультети, професійно-педагогічний коледж, науково-дослідні лабораторії, аспірантура, докторантура, спеціалізована вчена рада, наукова бібліотека, видавництво, регіональний центр «Школа – ЗВО – Управління освіти», відокремлені структурні підрозділи, розвинуті соціальна інфраструктура та господарський комплекс.

За цими  значущими для професійної діяльності складниками  – людина, у душі якої завжди теплиться «солодкий та коханий дим» рідної Кролевеччини, мальовничого села Мутин – землі, де він народився червневої літньої пори, коли «немов чарівні декорації – жасмин, троянди і бузок», зростав, усотував враження дитинства. Цей Берег Дитинства святий і дорогий для Олександра Івановича, любов до нього він несе крізь усе своє життя, саме тут зародилися  його цінності – радість до життя, любов до сім’ї, уболівання за обрану справу.

Висококваліфікованим фахівцем із досвідом роботи в 1981 р. Олександр Іванович розпочав педагогічну діяльність у Глухівському інституті імені С. М. Сергєєва-Ценського (тепер Глухівський національний педагогічний університет імені Олександра Довженка), де розкрилися його здібності як науковця, педагога, організатора, управлінця. Тут він пройшов шлях від викладача до ректора: з 1982 р. – завідувач кафедри фізичної культури, з 1995 р. – декан факультету дошкільного виховання, з 1999 р. – проректор із соціально-економічних питань, з 2000 р. – ректор університету.

У 1994 р. захистив кандидатську дисертацію та здобув науковий ступінь кандидата педагогічних наук, у 1996 р. присвоєно вчене звання доцента, а у 2002 р. – професора. У 2011 р. захистив дисертацію, здобувши науковий ступінь доктора історичних наук.

Віссю, довкола якої обертається доля високошанованого ювіляра, є професійна майстерність, вимогливість до себе й колег, поміркованість, діловий хист, уміння створити унікальний творчий клімат співпраці. Радарне відчуття часу, змін, подій спонукає Олександра Івановича ініціювати активізацію діяльності університету в міжнародному та європейському освітньому просторі. Пріоритетним принципом управлінської діяльності О. І. Курка є виважена й продумана кадрова політика: кращими науково-педагогічними працівниками університету є його випускники – ті, хто знає історію своєї альма-матер, усвідомлює її призначення і високу місію гідного служіння національній освіті, виховання інтелектуального потенціалу держави, утвердження національної ідеї.

1

2

Спільне пленарне засідання президії НАПН України та вченої ради Глухівського НПУ ім. О. Довженка

Недарма говорять, що му­дрість керівника – основа всіх починань і звершень. Ім’я нашого ректора переду­сім для Глухівщини і Сумщини асоцію­ється з поступальним зростанням потуж­ностей університету (інтелектуальних, матеріальних, фінансових тощо). І це в умовах затяжних, складних трансфор­маційних соціальних викликів для вищої освіти, що, увірвавшись у 1990-х рр. ХХ ст., нині, у ХХІ ст., активно входять у свою чергову стадію. Нова школа можлива лише з приходом нових учителів: умотивованих, успішних, креативних. Саме ця теза лежить в основі організа­ції процесу і змісту підготовки вчителя в Глухівському НПУ ім. О. Довженка. Підготовка вчителя до роботи в умовах НУШ здійснюється у тісній співпраці з НАПН України за особистої участі її президента Кременя В.Г.

Колектив університету під керівництвом ректора  працює над проблемами формування високого професіоналізму майбутніх фахівців освітянської сфери, опануванням ними нових технологій навчання, виробленням індивідуального стилю педагогічної діяльності, готовності працювати творчо.

3

Вітальне слово ректора Курка О. І.  День знань та науки в Глухівському НПУ ім. О. Довженка

Ювілейна дата дає змогу усвідомити творчий доробок Олександра Івановича на багатій і плідній життєвій ниві. Внесок О. І. Курка  в розвиток освіти і науки вищої школи України значний: понад 120 наукових та навчально-методичних праць; він є провідним викладачем курсів теорії і методики фізичного виховання, історії педагогіки; автором навчальних посібників для студентів педагогічних ЗВО, вихователів, учителів, усіх тих, хто цікавиться фізичним вихованням молодого покоління, історією української педагогічної думки.  Підготував трьох кандидатів педагогічних наук.  Актуальними для формування фахової компетентності  здобувачів вищої дошкільної освіти є наукові здобутки О. І. Курка: фундаментальна праця – підручник «Теорія і методика фізичного виховання дітей дошкільного віку», написаний у співавторстві з академіком Е. С. Вільчковським і неодноразово перевиданий, посібник «Фізичне виховання дітей у дошкільному закладі», навчально-методичний посібник «Психолого-педагогічні аспекти навчання складних рухових дій»,  навчальні посібники «Теорія і методика навчання складних рухових дій», «Розвиток складних рухових дій», колективна монографія «Система підготовки майбутніх вихователів до фізичного виховання дітей дошкільного віку», підготовлена під науковим керівництвом О. І. Курка.  

Життєва палітра ювіляра яскраво відтворює еталонний приклад гармонії педагогічної, управлінської діяльності й теплого сімейного вогнища, що оберігає, підтримує, надихає щоднини й щогодини. Неспростовною цінністю та поштовхом до результативної, плідної науково-педагогічної й управлінської діяльності є для Олександра Івановича його сім’я. Дружина ректора Курок Віра Панасівна, доктор педагогічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України, очолює в університеті спеціалізовану вчену раду з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) педагогічних наук, завідує кафедрою технологічної і професійної освіти, опікується розвитком технологічної освіти на теренах Сумщини та України. Двоє синів Олександра Івановича та Віри Панасівни,  взоруючись на батьків, теж працюють в освітянській сфері, стали кандидатами наук.

4

Зліва направо: проректор Зінченко В. П., помічниця голови НАЗЯВО Наконечна Н. С., проректор Кузнецова Г. П., голова НАЗЯВО Квіт С. М., ректор Курок О. І.

У ювілейні дні зазвичай прийнято звеличувати звершення «винуватця урочистостей». Заслуги О. І. Курка в освітній галузі посутні, тож і належно відзначені державними та громадськими нагородами, почесними званнями, пошановуванням освітян. Він ректор Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, доктор історичних наук, професор, відмінник освіти України, заслужений працівник народної освіти України, кавалер орденів «Знак пошани», «За заслуги» III ступеня, ордена Української православної церкви преподобного Нестора Літописця, нагороджений нагрудними знаками МОН України «Петро Могила», «За наукові досягнення»,  Академії педагогічних наук України  «Ушинський К. Д.»,  депутат Сумської обласної ради трьох скликань. Та життя продовжується, і треба надалі робити свою справу, слугувати науці, освіті, суспільству. Попереду в Олександра Івановича Курка нові наукові задуми, цікаві креативні проєкти, їх утілення, веселкові дні й красні літа.

На новому витку життєкола, на вічних хвилях часу дозвольте засвідчити Вам, шановний Олександре Івановичу, визнання і повагу. Бажаємо довгих літ натхненно-творчого життя, сили, снаги, здоров’я, плідної праці в мирі й шанобі на благо нашої Вітчизни, безмежної любові, вдячності й поваги від рідних, друзів, колег. Хай Ваші душа та серце й надалі резонують виключно з добром, любов’ю, людською радістю, а дорога, яку Ви торуєте, буде зоряною! Хай таланить на однодумців, доброзичливих та щирих людей, а накопичений життєвий досвід і мудрість допоможуть досягти нових звершень! Хай щастя переливається через край часу, зігріває серце, говорить із Вами без рими, тримає в теплих руках-крилах Вашу сім’ю!

На честь Вашого ювілею нехай дзвенить кришталь вітань святкових!

З ювілеєм, пане Ректоре!

З Днем народження, Олександре Івановичу!

Із глибокою шаною колектив

Глухівського національного

педагогічного університету

імені Олександра Довженка

zb tovmolvch 27.05.2020

27 травня у онлайн-режимі відбулися збори Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Глухівського НПУ ім. О. Довженка. На порядок денний було винесене питання про делегування до м. Суми Луценко О.І., голови Ради Наукового товариства, для участі в установчих зборах щодо розвитку науки серед молоді.

Детальніше...

konf NUSH 19.05.2020

19 травня 2020 року на базі факультету початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка відбулася ІІ Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Нова українська школа очима студентів». Захід пройшов під егідою Ради Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених Глухівського НПУ імені Олександра Довженка за підтримки професорсько-викладацького складу кафедри теорії і методики початкової освіти та кафедри педагогіки і психології початкової освіти Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка.

Детальніше...

sem fdo 14.05.2020

У рамках проведення Тижня науки на факультеті дошкільної освіти 14 травня 2020 року було проведено в форматі Zoom-конференції науковий семінар «Дошкільна освіта: виклики сучасності».

Детальніше...

konf 14.05.2020

14 травня 2020 року в Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка у рамках співпраці з Інститутом професійно-технічної освіти НАПН України вже традиційно відбулася ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми технологічної і професійної освіти».

Детальніше...

28.04.2020

У зв’язку з введенням всеукраїнського карантину та проведення заходів щодо протидії поширенню COVID-19, 28 квітня 2020 року збори Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Глухівського НПУ ім. О. Довженка було проведено в дистанційному режимі. За допомогою онлайн-платформи Zoom було організовано відеоконференцію, на якій голова ради Товариства Луценко О.І. спільно з головами рад на факультетах Марєєвою Т.В., Прокопець Т.О., Вовком Б.І., Мозуль І.В. та Петренко Н.М. розглянули питання подальшої роботи Товариства в умовах карантину.

Детальніше...

DSC 0005

У зв’язку з уведенням усеукраїнського карантину та заходів щодо протидії поширенню коронавірусу (COVID-19) чергове  засідання вченої ради Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка  було проведено 14 квітня 2020 року в дистанційному режимі. За допомогою платформи Zoom було організовано відеоконференцію, на якій 34 члени вищого колегіального органу університету розглянули важливі питання діяльності закладу вищої освіти.

11.03.2020

У рамках проведення Шевченківських днів 11 березня 2020 року Молодіжним центром виховного відділу університету був організований та проведений студентський квест «Чи знаємо ми Тараса Шевченка?».

Детальніше...

kursy 02.03.2020

02 березня 2020 року у Глухівському національному педагогічному університеті імені Олександра Довженка розпочато роботу курсів підвищення кваліфікації для вихователів закладів дошкільної освіти, вчителів закладів загальної середньої освіти. Тридцять троє слухачів із Глухова і Глухівського району, Ямполя, Дружби, Воздвиженського, Середино-Буди удосконалюватимуть раніше набуті компетентності і опановуватимуть нові в межах професійної діяльності.

Детальніше...